Almindelig Borgerlig Straffelov af 1866, §§ 101-104

Almindelig borgerlig Straffelov
(Som vedtaget ved 3die Behanding i Folketinget den 11te Januar 1866.)

§ 201
Øves saadan Vold imod Slægtninge i opstigende Linie, straffes den Skyldige med Fængsel, ikke under 4 Maaneders simpelt Fængsel, eller med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

§ 202
Den, som mishandler sin Ægtefælle, med hvem han han lever i Samliv, bliver, om Mishandlingen end ikke efterlader Saar eller anden Skade, at straffe med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

§ 203
Tilføjer Nogen en Anden Saar eller Skade paa Helbred, som dog ikke er at saa stor Betydenhed som den nedenfor i § 204 ommeldte, straffes han med fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med Strafarbeide, der i de i §§ 201 og 202 omhandlede Tilfælde endog kan stige indtil 4 Aar. Er Volsdhandlingen ikke udøvet med Overlæg, kan Straffen dog under iøvrigt formildende Omstændigheder nedsættes til Bøder, ikke under 20 Rd.

§ 204
Lemlæster Nogen en Anden, berøver ham Synet eller Hørelsen eller tilføjer ham saadan Skade, at Haand, Fod, Øje eller andet Lem af lige Vigtighed bliver ubrugbart, eller at hans Sjæls- eller Legemskræfter iøvrigt blive saaledes kvæstede, at han er uskikket til at udføre sine Kaldspligter eller det daglige Livs Sysler enten for bestandig eller for en længere ubestemt Tid, ansees den Skyldige, naar han enten har villet saadan Skade eller dog har matttet forudsee den som en rimelige eller ikke usandsynlig Følge af Gjerningen, med Strafarbejde indtil 12 Aar.